Home

Dear readers! Press the window and read All Posts

The main, the most important content in this blog is simple fact: it is not important how we name our state system, name it socialism, communism, liberal or other democracy, market society, kingdom, dictatorship – it is not important. The most important for our progress and survival is only one issue: how the system is matched, appropriate, fitted to or harmonized with human nature.  From here we obtain the most important rule for our life: investigate, learn, understand the human nature and choose, create the corresponding, matched, appropriate rules, the so called morality and laws. We need the society which is in harmony with our nature, and not opposite to it. Known facts are hard: we have to accept  the heritage from our evolution, to know and understand our specific properties and peculiarities, and to create the corresponding, matched, harmonic rules for governing our societies. It is not a simple task – if it were simple then in some countries we would know something like utopies. But we don’t. The knowledge which helps to understand ourselves, our nature, and the corresponding rules for possible human society is the main content of this blog. Evolution has formed our basic needs: the need for survival and recreation, the need for material and social welfare, the need to confirm ourselves, the need for status in a social group, and, at last, the need for something higher as our everyday life, for something important, holy and sacred, the need for content and sense of life. Satisfaction of needs provides a feeling of fulfilment, the sense of valuable life. All rules in our societies must be based on these needs. On the other side, satisfaction from some needs must be restricted, e.g., the need for material welfare and social gratification, if unrestricted, creates a big danger for individuals, social groups and for all the society. Creation of rules matched with most human needs and restriction of some needs is the main and the most difficult task in all human societies. These themes are the main content of this blog. 

The very simple fact that we are descendants of primates yields fundamental consequences for contemporary human thinking. Our minds are programmable devices doomed to behavior in accordance with their genetic heritage.

We are shortsighted evolutionary pre-programmed positive emotion seeking machines. We run feverishly to indulge to genetically inherited needs, by this we destroy conditions for our survival on a scale bigger than 30-40 years. Like all information processing machines we do not know the things and processes we have not experienced. In short, we know after the experience, if that experience is deaf, we go extinct.

Consciousness and ability to think about ourselves lifts us over all primates. This gives to us the possibility to change ourselves. But still  we are not too far away from our origin.

Our minds are model-making machines. Simple external world models we create for mechanical movements are true: we can predict what will happen if we make some move rather exactly, for example, when we play tennis.

More complicated models are a problem: we create the external world models of social environment we are acting in and the models of self living and acting into this world. These models are partly correct but in some significant areas – false. It is very hard to create true models of contemporary society we are living in. Our false models often create illusion of being true because our mind connects outer world events to the expectations we are using in accordance with our false models. This is a way how false beliefs, superstitions and religions work.

We are doomed to living and acting with inaccurate and false models of reality and ourselves. This is why since centuries human beings can not hand over to their offspring the art of happiness and successful living: we don’t have exact models of self and the societies we live in. In other words: we don’t understand ourselves, we don’t know who we are, where we are coming from and where we are going. 

The site is a try to gather information necessary for understanding ourselves and our society.

Contemporary education systems prepare appendants for production of common goods but do not create happy people. Our education systems are based on primal tribe’s beliefs and religions but not on a reality as it is discovered and described by contemporary science.

List owner has suffered and struggled through many of these outdated beliefs and noise in education and everyday’s life. In a book  “Universe in a Nutshell” Stephen Hawking wrote  that 90% published in popular books is trash. Some scientists say  the same is true in science. Gathering and filtering useful information is the main task and problem for contemporary humans.

In more than 25 years list owner has gathered hundreds of scientific articles about the most important questions in our lives – who are we, how does our mind and emotions work, why we suffer so much and sometimes are happy a bit. List contains the best scientific articles and discussions dealing with most important questions from our lives – carefully filtered. Everyone can read, copy, distribute and publish a different point of wiew.

Cienījamie apmeklētāji!

Pēdējos gadu desmitos ar pārsteigumu ieraugu, kā masveidā un arī katra indivīda dzīvē izpaužas mūsu ģenētiski mantoto īpašību neatbilstība tām sabiedrībām, tiem dzīves apstākļiem, kurus mēs evolūcijas gadījuma notikumu izpildījumā esam izveidojuši. Kamēr neesam sevi ieraudzījuši, šīs neatbilstības neredzēšana un nezināšana veido mūsu esības traģiku un arī …. nespēju no tās atbrīvoties. Šo nespēju cilvēki demonstrē jau gadu tūkstošiem. Jau tūkstošiem gadu indivīdi nespēj, neprot un nevar nodzīvot to, ko paši sauc par laimīgu dzīvi, to pašu atkārto lielākas un mazākas cilvēku grupas – tautas un atsevišķu apgabalu un valstu iedzīvotāji un to apvienības. Viņi sacenšas un cīnās par vietu un resursiem tad, kad tas viņu izdzīvošanai un labklājībai ir un nav vajadzīgs, bet nespēj ieraudzīt kopējo vērtību, kas vajadzīga visiem – cilvēces, viņu pašu izdzīvošana liela laika mērogā. Nespēj šai vērtībai pakļaut savu rīcību. Kāpēc? Tāpēc, ka atbilstoši savu smadzeņu uzbūvei un to darbībai visi cilvēki (visbiežāk neapzinoties) klausa limbisko smadzeņu signāliem – meklē neapzināto vajadzību piepildījumu. Lai saņemtu evolūcijas balvu -labsajūtu, gandarījumu un piepildījumu, kas nodrošina veselību un izdzīvošanu. Jā, tieši tā: mēs zinām daudzus gadījumus, kad vajadzību nepiepildīšana iespaido somātiskos procesus tik stipri, ka indivīds iet bojā. Tā kā viņi to (apdraudējumu) arī jūt, cilvēki nereti ziedo paši savas dzīvības, – lai dzīvotu citi. Vai arī prozaiskāk – atjauno taisnīgumu saskaņā ar saviem priekšstatiem (izjūtām) par to, kā ir taisnīgi

Kādus tad ‘likumus’ viņi lieto šodien? Apzinoties (t.i., sevi no malas redzot) un neapzinoties (lielākā daļa) viņi pakļaujas savām vajadzībām: ņemt arī tad, kad tas jau sen nav nepieciešams izdzīvošanas nodrošināšanai, apliecināt sevi visos iespējamos  veidos un sociālās grupās, baudīt vairošanās vajadzību dabiskās un dažādās kultūrās izveidotās izpausmes (un novirzes), un, visbeidzot, vajadzību pēc kaut kā lielāka un svarīgāka par ikdienu, vajadzību pēc kaut kāda (viņiem nezināma) satura, jēgas, kas pārāka par viņiem pašiem, pēc harmonijas, iekšējas tīrības un sakārtotības, stabilitātes, drošības un miera sajūtas, svētuma un vērtībām.

Un vēl viņi pakļaujas dažām smadzeņu darbības īpatnībām: spēju izvairīties, nepieņemt informāciju, kas neatbilst iepriekšizveidotiem priekšstatiem un pieredzei (confirmation bias), pirmā iespaida efektu, t.i., pirmie emocionālie iespaidi ir vissvarīgākie – tie ir etalons, ar kuru visa turpmākā dzīves pieredze tiek salīdzināta, vērtēta un … nereti par mazvērtīgu atzīta. Katra sabiedrība nedaudz atšķirīgi izveido indivīda ģenētiski mantoto iekšējā taisnīguma izjūtu, katrs indivīds dzīvo un darbojas saskaņā ar savu iekšēju vērtību sakārtojumu. Visas šīs ģenētiski mantotās un sabiedrībās izkoptās (un arī sabojātās) vajadzības, indivīdu vērtību sakārtojumi un valstu deklarētie likumi un t.s. morāles un ētikas vērtības  kopā veido indivīdu rīcību, kuru mēs šodien novērojam un pieredzam. 

Lai izvdeidotu tādus dzīves apstākļus, kas atbilst mūsu ģenētiskajam mantojumam, mums jāpaceļas pāri tiem likumiem, kuri mūs veidojuši. To, ka tas nav viegli, rāda pašreiz pasaulē notiekošais. Un pasakas, kuras beidzas ar vārdiem: “Un viņi dzīvoja laimīgi līdz mūža galam”. Bet galvenais ir fakts, ka tas ir iespējams. Lai to varētu, vispirms mums jāierauga, jāsaprot pašiem sevi. Jo mainīt var tikai to, ko saprot. Var droši teikt, ka pēdējo gadu desmitu zinātne to (t.i., spēju sevi saprast) mums ir iedevusi. Atliek tik ieraudzīt minēto zinātnes devumu un vēl arī tos (dabas) likumus, kurus tagad no jauna (savā attīstībā, savā dzīvē) mums jāizveido un jālieto. Ja gribam izdzīvot. Par visu to šī mājaslapa. 

Šo lapu izveidoju ASV zinātnieku diskusiju grupā AVOID-L daudzu gadu laikā sakrāto rakstu un domu iespaidā. Dažas derīgas domas un grāmatas atrodas:  http://www.failiem.lv/list.php?i=tzwmom,

http://www.failiem.lv/list.php?i=fknjbmhttp://www.failiem.lv/list.php?i=bxjbcl,

http://www.failiem.lv/list.php?i=pyosjihttp://www.failiem.lv/list.php?i=wnkihq,

Nodaļā ‘Derīga informācija’  dotas interneta adreses, no kurām var lejuplādēt dažus rakstus un grāmatas.

Šī lapa ir domājošā cilvēka mēģinājums atstāt citiem. Kaut ko vērtīgu un derīgu, līdzīgu tam, kas autoram pašam kādreiz pietrūcis.

Tikai tad, kad mēs esam daudz sāpējuši un vīrišķīgi pieņēmuši dzīves skarbās skolas stundas, tikai tad mēs sākam mācīties.

Ceļu ir tik daudz. Mūsu smadzenes ir tā iekārtotas, ka tās ļauj savienot pilnīgi nesavienojamas lietas. Pie tam, pirmie iespaidi ir vissvarīgākie. Ja cilvēks uzaug reliģiozā vidē, kur  ticēšana bez pierādījuma ir pašsaprotama (un, labākā gadījumā, sagādā vienreizēju sakārtotības, svētuma un tīrības izjūtu), tad, iepazīstot zinātnes faktus, viņš tos uztver kā reliģijas papildinājumu, kas der konkrētu uzdevumu risināšanai. Ja cilvēks uzaug eksaktas domāšanas vidē, tad, sastopoties ar reliģiju, viņš domā: – Kā gan iespējams ticēt tādiem māņiem?

Lai saņemtu lapā ievietotos jaunos rakstus uz savu E-pastu, atveriet vietu “Follow Blog via Email” labās puses slejā un ierakstiet tajā savu E-pasta adresi. Kad lapā būs ievietots jauns raksts, tas būs lasāms Jūsu E-pastā.

Šī lapa ir vērtīgu rakstu un domu krājums. Raksti un domas par mākslīgo inteliģenci (un cilvēces nākotni un problēmām) no vietnes http://www.artificialintelligence.lv, pārvietoti šeit AI nodaļā. Pārējās nodaļās lasāmas vispārīgākas domas par mūsu vērtībām un sabiedrības problēmām.

Ja mēs redzam, domājam, ka sabiedrībā kaut kas trūkst vai nav pareizi, tad tā nosodīšanai jāveltī maz laika. Galvenais ir – teikt, kā ir pareizi, kā ir labāk. Ja to nedarām, tad runāšana par to, kā citi dara nepareizi, ir nepiedodama tukšvārdība.

Mūsu dzīvi veido divi globāli procesi: apziņas piepildīšana ar ārējās pasaules skatījumiem, kas bieži ir savstarpēji nesaistīti un pat šķietami izslēdzoši un nesavietojami, un bioloģiskā ķermeņa novecošana, kas veido un izmaina ārējās pasaules uztveri.

Mēs esam paradoksu un pretrunu savienojums, kurš neizbēgami nes sevī līdzšinējās attīstības vēsturi. Bērnībā un jaunībā mūsu iekšējā pasaule ir maza, bet nepretrunīga un harmoniska. Bioloģiskā ķermeņa iespējas un varēšana šķiet neierobežota.

Nereti dzīves nogalē izveidojas indivīds, kas ieguvis visai pilnu un realitātei tuvu pasaules redzējumu (cilvēka smadzeņu signāli un domas par paša ‘es’ darbību arī veido ārējās pasaules redzējumu un izpratni) un prot un var paveikt, izpildīt visai sarežģītus uzdevumus. Šī varianta traģika ir tā, ka tad, kad izveidojies sakarīgs, dzīvei piemērots indivīds, fiziskā ķermeņa iespējas samazinās un indivīds neglābjami nolemts savas darbības pārtraukšanai, t.i., nāvei. Indivīds ir nodzīvojis dzīvi, bet tās iespējas nav paspējis izmantot tādā apjomā, kā to atļautu iegūtās zināšanas.

Sliktākā gadījumā dzīves galā nonāk indivīds, kurš dzīves gaitā dzīves spēles galvenos noteikumus nav izzinājis un sapratis un sakarīgu, realitātei atbilstošu rīcību nav spējis izveidot, un tāds arī nomirst.

Starp šiem galējiem variantiem ir normālā sadalījuma vidusdaļa – vairākums, kurš nodzīvo ar galējo variantu vairāk vai mazāk izteiktām īpašībām un atbilstošiem rezultātiem.

Viena no informācijas teorijas aksiomām saka, ka jebkura informācijas apstrādes sistēma spēj redzēt un saprast ārējo pasauli (un spēj izvēlēties ārējās pasaules signāliem, stāvokļiem atbilstošas reakcijas), balstoties tikai uz to informāciju, kas tās dzīveslaikā uzkrāta (vai programmātiski ielikta pirms apziņas izveidošanās). Tā ir tautoloģiska patiesība, kuru var izteikt arī vienkāršāk: katrs spēj runāt tikai tajā valodā, kas viņam ir iemācīta. Katrs spēj uztvert un saprast tikai to, kas agrāk pieredzēts un atmiņā saglabāts.

No tā izriet visai skarbs secinājums: mēs, cilvēki, esam nolemti nezināt, nesaprast un kļūdīties, kamēr neesam sakrājuši ievērojamu pieredzi. Pagaidām, šajā attīstības stadijā, mēs ar (dzīvei vajadzīgo) pieredzi nepiedzimstam. Evolūcija, gēni mums iedod tikai tendences, bet tās jāizkopj (mums nereti gadās tās arī sakropļot) dzīves laikā.

Vēl viens secinājums, kuru pagājušā g.s. jau izteicis Ludvigs Vitgenšteins: ar valodas palīdzību panākt pilnīgu saprašanos starp cilvēkiem nav iespējams. Tas nozīmē, ka neviena mašīna nesapratīs valodu un citus cilvēkus vairāk, kā tikai par tik, par cik tās personīgajā pieredzē izveidoti atbilstoši jēdzieni.

Tikai un tieši tādēļ pasaules zinātnieki ir izveidojuši, noformulējuši fizikas un matemātikas likumus un pamatprincipus, kurus aplūkojot un apspriežot, tomēr var saprasties. Jo šo pamatlikumu aplūkošanā dažādu indivīdu pieredzes, izpratnes, kaut arī nav identiskas, ir visai līdzīgas: dažādi indivīdi iegūst vienādas (ārējās pasaules notikumu) prognozes.

Bet neviennozīmīgu domu un emociju laukā, neskatoties uz to, ka tūkstošiem iepriekšējo paaudžu cilvēki, domātāji, rakstnieki un mākslinieki atstājuši mums savas vērtības, savas domas un skaistumu, mēs spējam tās apgūt tikai virspusēji, un esam nolemti kļūdīties paši.

Imants Vilks, rādioinženieris, dz. 1935.g, nomiris pagaidāv vēl nav. Tālr. 29211836.

Grāmatas ‘Zinātniskā ētika jeb Domājošā cilvēka ceļš’ autors. Tulkojis ASV psihiatru grāmatu ‘The General Theory of Love’ (latv. valodā ‘Mīlestības teorijas pamati’), tulkojums pieejams nodaļā ‘Derīga informācija’, kā arī medicīnas doktora psihiatra Daniela Sīgela grāmatu ‘Mindsight’, latviešu valodā ‘Apzinātība’.

Lapas uzbūve.

Themes – dotai tēmai atbilstošie, piederīgie raksti.

Recent posts – 5 pēdējie raksti.

Archives – ievietotie raksti, pirmā rindkopa, Continue reading, Leave a comment.

All posts – visi ievietotie raksti.

7 Responses to Home

 1. I blog frequently andd I really appreciate your content.
  Thhis great article has truly peaked mmy interest.
  I will book mark your website and keep cyecking for nnew details about once per week.

  I subscribed tto your RSS feed too.

  Like

 2. Annabelle says:

  What you posted was very reasonable. But, what about this?
  suppose you added a little content? I ain’t saying your
  content is not good, but suppose you added something that makes
  people want more? I mean Basic Rules of Life | Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding
  and managing ourselves, – based on scientific evidence is kinda plain. You
  could peek at Yahoo’s front page and watch how they write news headlines to grab people interested.
  You might add a related video or a related picture or two to
  grab people excited about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it could make your blog a little livelier.

  Like

 3. It’s hard to find well-informed people about this topic, however, you sound like you know what
  you’re talking about! Thanks

  Like

 4. Autors says:

  Paldies par vērtīgiem un derīgiem rakstiem. Šeit atradu daudz noderīga priekš skolas. Gaidīšu nākamos tekstus!

  Like

 5. This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Kudos!

  Like

 6. OK, I was searching all my life. Now, it seems, I have found not the answers for everything, but I do know some basic principles, have started understanding some basic forces moving us and our societies, and I am carefully looking for something reasonable. And worthy.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.