Satversmes preambulas priekšlikums

Lai veidotu mūsdienīgu valsti, mēs, Latvijas iedzīvotāji, Satversmes preambulā ierakstām savas valsts pārvaldes pamatprincipus.

1. Mēs esam Zemes civilizācijas daļa, kura apzinās savu esību, iespējas, uzdevumu un atbildību. Mēs apzināmies, ka esam primātu pēcteči, kuru izdzīvošanai un attīstībai nepieciešama sistēma, kas balstās uz mūsu reālajām, ģenētiski mantotajām īpašībām, kuras nevar izmainīt ātri, un vēl balstās uz apzināti, mērķtiecīgi, bet grūti maināmiem kultūras šabloniem.

2.Mūsu galvenās vērtības ir cilvēces izdzīvošana liela laika mērogā (gadu tūkstoši un miljoni), indivīda izdzīvošana gadu simtu un tūkstošu mērogā, (www.artificialintelligence.lv), un indivīda izdzīvošana un labklājība pašreizējos apstākļos, kad daļu no savas apziņas un sasniegumiem varam nodot pēcnācējiem. Mēs apzināmies, ka mūsu civilizācijas izdzīvošanu apdraud globālas problēmas (http://ourfiniteworld.com/pdfs-of-posts/): fosilo enerģijas avotu ierobežotie krājumi, augu uz dzīvnieku sugu masveida bojāeja (E.O. Wilson), neatgriezeniska klimata maiņa, un vispārcilvēcisko vērtību neapzināšanās un degradācija. Mūsu civilizācijas bojāejas varbūtība šajā gadsimtā ir 0,5 (Martin Rees). Mēs apzināmies, ka šis gadsimts ir kritiska sacensība starp diviem procesiem – neprātīga, instinktiem izdabājoša materiālo labumu ieguve un patērēšana, kam seko kritiska resursu izbeigšanās un cilvēces lielākās daļas bojāeja, un sevis un savas sabiedrības pārveidošana  atbilstoši tai realitātei, kādu to apraksta mūsdienu zinātne. Mūsdienu zinātnes atziņas rāda, ka mēs varam saprast, kā darbojas mūsu smadzenes (Joseph LeDoux), un sākt sevi pārveidot.

3. Valsts pārvaldes pamatā mēs izvēlamies valsts ierobežotu un uzraudzītu kapitālismu, kura dzinējspēki ir privātīpašums, konkurence un brīvais tirgus. Lai izvairītos no krīzēm, valsts ierobežo, plāno un regulē tādas cilvēku darbības jomas, kas tālākā nākotnē apdraud civilizācijas izdzīvošanu, kas saistītas ar resursu izbeigšanos un sekojošam globālām katastrofām, un tādas finanšu operācijas, kas nerada sabiedrībai derīgus produktus.

4. Lai nodrošinātu augstākminēto principu darbību, valsts formulē galvenās sabiedrības vērtības un dzīves likumus. Mēs apzināmies, ka likumus un to uzraudzības sistēma jāveido atbilstoši reālajai cilvēka dabai. Mēs apzināmies, ka radikāli jāmaina valstij piederošo masu informācijas līdzekļu (MIL) un izglītības sistēmas saturs. Mēs redzam un apzināmies savas iespējas, pienākumu un atbildību nākošo paaudžu un cilvēces priekšā.

5. Valsts pārvaldes pamatā mēs izvēlamies smalku balansu starp tiem jautājumiem, kurus risina ar balsošanas palīdzību, un tiem jautājumiem, kurus risina speciālisti. Lai mazinātu valstī izplatīto nihilismu un neinformētību, ierosinātu valsts iedzīvotāju masveida piedalīšanos un ieinteresētību valsts attīstībā, ierosinātu masveida ētisko vērtību pielietošanu ikdienas dzīvē, par tuvāko uzdevumu mēs paziņojam iedzīvotāju balsošanu internetā par principiāliem un svarīgiem dzīves jautājumiem (piemēram, valodu likums, izglītības sistēmas un valsts MIL reforma, iestāšanās valstu apvienībās, valsts TV un radio raidījumu saturs) un iedzīvotāju iespēju iespaidot valsts pārvaldes iestāžu (MK, parlamenta deputātu u.c. valsts iestāžu) vadītāju atalgojumu atkarībā no sasniegtā rezultāta.

6. Lai veidotu cilvēkus, kas atbalsta Latvijas valsti, iedzīvotāju dzīves noteikumu pamatā jāliek vispārcilvēciskās vērtības, kas kopējas visām Latvijas kopienām: taisnīgums, skaistums, ētika, morāle, dzīves jēga, izdzīvošana un labklājība liela laika mērogā. Mūsu sabiedrībā izplatītā savas vainas noliegšana ir morāla pagrimuma pazīme.

7. Valstij jāizveido un jānoformulē sava nostāja cilvēka esības pamatjautājumos. Nostāja, kas nebalstās uz reliģiju, māņticību, pirmatnējiem ticējumiem un parašām, bet gan – uz mūsdienu zinātnes priekšstatiem par to, kas mēs esam un kādi ir izdzīvošanas noteikumi mūsu laikmetā. Valstij šajos jautājumos jāieņem sava pozīcija un MIL jāuzņemas mūsdienīgu zināšanu izplatīšanas uzdevums, regulāri jāskaidro iedzīvotājiem pieņemto un nākotnē nepieciešamo lēmumu un likumu uzdevumi. Šī mērķa īstenošanai radikāli jāmaina valstij piederošo MIL un izglītības sistēmas saturs.

Pašreizējais valsts politikas iztrūkums rada lielu kaitējumu visai sabiedrībai: valsts nerisina abu lielo Latvijas kopienu atsvešinātību, valsts pārstāvji sabiedrībai nesaka, kādas ir mūsdienīgas vērtības, saskaņā ar kurām ir jādzīvo, lai mēs izdzīvotu liela laika mērogā.

8. Aviācijas laineri vai ķirurģisku operāciju nevar vadīt ar balsošanas palīdzību. Satversmē jāieliek smalks balanss starp tiem jautājumiem, kurus jālemj speciālistiem, un tiem, kurus risina balsojot. Pie šī balansa pieder arī to cilvēku iespējas, kuri vada valsti, un prasības viņu sagatavotībai. Konkrēti tas nozīmē, ka parlamenta deputātiem jāpiemēro izglītības prasība un godīguma pārbaude. Pašreizējā situācija ir kroplīga: parlaments neprot izveidot likumus, saskaņā ar kuriem KNAB (un citas valsts iestādes) spēj strādāt veiksmīgi, bet veic izpildvaras funkcijas, – mēģina iejaukties KNAB darbā.

9. Mūsu dzīves un likumu veidošanas pamatā jāliek mūsdienu zinātnes atziņas par to, kādi mēs, cilvēki, esam. Dzīves spēles noteikumus (likumus) jāveido, balstoties uz tādām īpašībām, kādas cilvēkiem ir. Un nevis – uz viņiem vai reālajai pasaulei piedēvētām. Likumus (un uzraudzības sistēmu) jāveido tādus, lai tos ievērot būtu izdevīgi.

10. Globālā augošā sociālā nevienlīdzība apdraud mūsu tuvāko un tālāko nākotni. Mēs zinām zinātniskus pētījumus par Zemes iepriekšējo civilizāciju bojāejām (Peter Turchin, “War and Peace and War: The Life Cycles of Imperial Nations”, “Secular Cycles” with Sergey Nefedov, “Historical Dynamics: Why States Rise and Fall”). Mēs zinām, cik mūsdienu sabiedrību procesi ir līdzīgi bojāgājušo civilizāciju procesiem. Lai izvairītos no bīstamā ceļa, mūsu likumiem jāveido smalks balanss starp indivīda iespējām paņemt atbilstoši instinktiem, un kopējās attīstības interesēm vai, citiem vārdiem, balanss starp iespēju gūt neierobežotu peļņu un sociālo palīdzību mazāk piemērotiem.

11. Mēs apzināmies, ka problēmu un ēnas pušu slēpšana nodara lielu kaitājumu sabiedrībai. Mēs esam gatavi ieraudzīt un pieņemt mūsu dzīves ēnas puses un traģismu tādus, kādi tie ir, un darīt visu, lai pārvarētu grūtības un ietu pa skarbās īstenības un mūsdienu zinātnes rādīto progresa ceļu.

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in All posts, Economics and Politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.